sharefoodxd 活動一

ShareFoodxd 與各小店合作-👋👋👋

 

現想邀請貴公司分享你們的美食介紹/ 美食優惠給我們,我們會再經本專頁分享給大家,可以令大家可以透過ShareFoodxd找到最新美食訊息,又可以令餐廳用免費方法找到商機!

 

有興趣的話: WhatApps: 51788049 查詢 / 合作😍👋

 

免費Facebook 加強帖子推廣服務7天 (價值:100HKD)*

 

*每個商户只限一次 😘

 

我地會幫你Share出去😍😍😘😘

 

快D分享比你們創業的朋友仔啦👋👋

 

等大家可以透過ShareFoodxd找到最新優惠訊息🤣🤣

 

成功例子: 澄居串燒料理😍😍😍😆😆

 

gallery/around_world
sharefoodxd 活動二
gallery/around_world

ShareFoodxd 與各fb / ig page合作-👋👋👋

 

現想邀請貴公司分享你們的美食介紹/ 美食優惠給我們,我們會再經本專頁分享給大家,可以令大家可以透過ShareFoodxd找到最新美食訊息,又可以令餐廳用免費方法找到商機!

 

有興趣的話: WhatApps: 51788049 查詢 / 合作😍👋

 

免費冇限次主題同步發佈至Sharefoodxd FB Page 😍😘

 

我地會幫你Share出去😍😍😘😘

 

適合: 新創立FB / IG Page 👋👋

 

等大家可以透過ShareFoodxd找到最新優惠訊息🤣🤣

 

成功例子: Jennyxfood😍😍😍😆😆

 

gallery/sharefoodxd 12345
gallery/jennyxfood